ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຜູ້ມີລາຍຮັບຕ່ຳໜັກໃຈກັບຄ່າຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ!

 

ສົກຮຽນ 2014-2015 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນມື້ນີ້ ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2014 ນີ້, ນັບວ່າ

ເປັນປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍນັກຮຽນທຸກຄົນ

ໄດ້ເຂົ້າຈົດທະບຽນເສຍເງິນຄ່າຮຽນ ຕາມແຕ່ລະໂຮງຮຽນໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຂະນະດຽວກັນກໍຍັງສ້າງຄວາມໜັກໃຈ

ໃຫ້ກັບຄອບຄົວພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຂາດເຂີນ ແລະ ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ເນື່ອງຈາກວ່າປີນີ້ຄ່າຮຽນບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ

ແລະ ເອກະຊົນ ຕ່າງກໍແຂ່ງຂັນກັນຂຶ້ນ, ຕາມຂໍ້ອ້າງຕ່າງໆຢ່າງບໍ່ມີລະບຽບ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າເພີ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັນຄື

ແນວໃດ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າ ຄ່າຮຽນໃນສົກນີ້ບໍ່ວ່າພາກລັດ ຫລື ເອກະຊົນກໍລ້ວນແຕ່ຂຶ້ນລາຄາຕາມແຕ່ລະຊັ້ນ

ຮຽນຄື: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມບໍ່ນາງົວນັບແຕ່ ມ.1 ຂຶ້ນໄປ ຈະຕົກເປັນຜູ້ລະ 200.000 ກວ່າກີບຕໍ່ປີ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດ

ທະຍົມຕອນປາຍຈັນທະບູລີ (ອຸດົມ ເລກ 9) ຈະຕ້ອງຈ່າຍຜູ້ລະ 165.000 ກີບ/ປີ ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ມີລູກຫລາຍຄົນ

ເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ທາງໂຮງຮຽນຈະມີສ່ວນຫລຸດເພື່ອແບ່ງເບົາໃຫ້ແກ່ການແບກຫາບຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່

ມີລາຍຮັບໜ້ອຍ. ຂະນະດຽວກັນຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໜອງບົວທອງ ຈະຈ່າຍຄ່າ

ຮຽນຊັ້ນ ມ.1-ມ.4 ຕົກເປັນຜູ້ລະ 180.000 ກີບ/ປີ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສີໂຄດ ຈະຈ່າຍຄ່າຮຽນ ມ.5-ມ7 ຕົກ

ເປັນຜູ້ລະ 250.000 ກີບ/ປີ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ກໍມີການເກັບຄ່າຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະກໍລະນີ.

 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນປີນີ້ສະເພາະພາກ

ລັດແມ່ນແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະເປັນຜູ້ກຳນົດເອງ, ສ່ວນພາກເອກະຊົນ ແມ່ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ

ຫລວງວຽງຈັນເປັນຜູ້ກຳນົດໃຫ້, ຖ້າຫາກໂຮງຮຽນໃດຫາກຈ່າຍເງິນເກີນທີ່ທາງພະແນກສຶກສານະຄອນຫລວງວຽງ

ຈັນກຳນົດໄວ້ ຈະໄດ້ສຳຫລວດກວດກາ ແລະ ຕັກເຕືອນຕາມລະບຽບຫລັກການທີ່ສຶກສາໄດ້ວາງໄວ້.

 

ບັນຫາທັງໝົດນີ້ ອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທ້າທາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ບັນ

ລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການໃນປີ 2015 ເຊຶ່ງບັນຫານີ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ມີບາງຕົວຊີ້ບອກຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າ

ໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ເປັນຕົ້ນການຄ້າງຫ້ອງ, ການປະລະການຮຽນ

ແລະ ການລອດເຫລືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຄື: ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຄາດໝາຍຮອດປີ 2015 ໃຫ້ຍັງເຫລືອ 2%,

ປັດຈຸບັນຍັງ 6,9% ຄ້າງຫ້ອງຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຊັ້ນ ປ.1; ທີ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການປະລະການຮຽນ ແລະ ໄດ້

ວາງຄາດໝາຍໄວ້ວ່າ: ອັດຕາປະລະການຮຽນຮອດປີ 2015 ບໍ່ໃຫ້ມີປັດຈຸຍັງ 5,5% ການປະລະກໍຍັງແມ່ນຊັ້ນ ປ.1 ທີ່

ເປັນບູລິມະສິດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ, ຍ້ອນແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາລອດເຫລືອໜ້ອຍລົງ ແລະ ອັດ

ຕາການລອດເຫລືອຄາດ​ໝາຍຮອດປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 95%, ປັດຈຸບັນໄດ້ແລ້ວ 77,5% ບັນຫານີ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍ

ກວ່າໝູ່ ແລະ ເປັນບູລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຢ່າງເອົາການເອົາງານ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ