ວິທີຫຼຸດຄວາມຄຽດທີ່ໄດ້ຜົນສຸດໆ

ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າພາຕົນເອງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຖານະການແຫ່ງຄວາມກັງວົນ ແລະຄວາມຕຶງຄຽດ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄນີ້:

ຊູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າໃນທັນທີ, ກໍາມືໃຫ້ແໜ້ນເທົ່າທີ່ຈະແໜ້ນໄດ້ ( ໃຫ້ເລັບຈິກລົງໄປທີ່ຝາມື ) ແລ້ວຫາຍໃຈອອກ ແລະຄ່ອຍວາງມືອອກ ເຮັດແບບນີ້ 15 ຄັ້ງ ຂະນະດຽວກັບທີ່ຈົດຈໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະຫາຍໃຈເລິກໆ

ຄວາມລັບໃນການໃຊ້ເຄັດລັບນີ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຄື ພະລັງງານ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວ່ອງໄວຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມອະດີນາຮີນທີ່ລັ່ງອອກມາ ວຽກຂອງເຈົ້າຄືຄວບຄຸມຕົນເອງໃຫ້ຢູ່ ແລະເທັກນິດນີ້ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍ.