ປ່ຽນດອກໄຟເທິງຍອດເສົາສົ່ງສັນຍານທັງສູງທັງສຽວ ໃຈບໍ່ກ້າເຮັດບໍ່ໄດ້