ວິທີການເຮັດຫົວເຊື້ອຈຸລິຊີ EM ໃຊ້ເອງງ່າຍໆ (ສູດເລັ່ງລັດ 7 ວັນ)