ປອມໄດ້ທຸກຢ່າງແມ່ນແຕ່ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

https://youtu.be/OcQkGsAQgnA