ຜັກຊີຊ້າງ ຜັກສາລະພັດປະໂຫຍດ

ຜັກຊີຊ້າງ ຜັກສາລະພັດປະໂຫຍດ
ຜັກຊີຊ້າງ ຜັກສາລະພັດປະໂຫຍດ
ຜັກຊີຊ້າງ ຜັກສາລະພັດປະໂຫຍດ

ຜັກຊີຊ້າງ ຜັກນ້ອໆແຕ່ມີສາລະພັດປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ໃດ້ແກ່:

1. ລົດປະລິມານການສ້າງອະສູຈິ ແລະລົດອັດຕາການມີລູກ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ຜັກຊີຊ້າງແລະເມັດຜັກຊີຊ້າງ ມີລິດລົດປະລິມານເຊື້ອອະສູຈິໃນສັດທົດລອງໂຕຜູ້ ແລະລົດອັດຕາການມີລູກຂອງສັດໂຕແມ່ ໃດ້ມີການທົດລອງກັບຄົນໂດຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍ 7 ຄົນ ຮັບປະທານຜັກຊີຊ້າງ ຄົນລະ 85 ກຼາມ/ມື້ ພົບວ່າຈຳນວນອະສຸຈິລົດລົງຢ່າງໄວພາຍໃນ 1 – 2 ອາທິດ ໃນເວລາຕໍ່ໆ ມາຈຳນວນອະສຸຈິລົດລົງອີກເລັກນ້ອຍ ແລະຈະຄົງທີ່ໃນລະດັບໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກຢຸດຮັບປະທານ 5 – 8 ອາທິດ ພົບວ່າມີ 4 ຄົນກັບຄືນສູ່ສຸຂະພາບປົກກະຕິ ອີກ 3ຄົນ ຍັງຄົງມີອະສຸຈິຕ່ຳກວ່າເມື່ອກ່ອນຮັບປະທານຜັກຊີຊ້າງ.  ລິດການຄຸ່ມກຳເນິດ ນ່າຈະເປັນລິດໃນການລົດອັດຕາການມີລູກຂອງສັດໂຕແມ່ ສຳລັບລິດໃນການລົດອະສຸຈິນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຄຸມກຳເນິດ ໃດ້

2. ລົດຄວາມດັນ ການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ນ້ຳຕົ້ມຜັກຊີຊ້າງ ສາມາດລົດຄວາມດັນໃດ້ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະຢູ່ໃດ້ນານກວ່າ 5 ຊົ່ວໂມງ

3. ຊ່ວຍຂັບລົມ ຂັບປັດສະວະ ລຳຕົ້ນແລະໃບ ມີລິດຊ່ວຍຂັບລົມໃນກະເພາະແລະລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ຫາຍຈຸກທ້ອງ