ລາວເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຕ່ຳ

ໃນພິທີເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຜົນສຳຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລາວ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້, ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນສຳລັບປະຊາກອນປະຈຳພາກພື້ນເປີດເຜີຍວ່າ: ຕາມຜົນສຳຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນບັນດາປະເທດພາກພື້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຕ່ຳຖ້າທຽບໃສ່ບັດນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ,ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າລະດັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຢູ່ໃນລາວ ມັນບໍ່ຮ້າຍແຮງຈົນເກີນໄປຖ້າທຽບໃສ່ບາງປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ໃນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນປັດຈຸບັນກໍມີຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ້າເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າປະສົບໃນຊີວິດ, ຊຶ່ງຖືເປັນສັນຍານທີ່ດີຕໍ່ແມ່ຍິງຫຼາຍ

ຂຶ້ນ, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍດີ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ເພື່ອສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ, ກໍຄືການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເທື້ອລະກ້າວ.

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນປະຈຳພາກພື້ນໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການສຳຫຼວດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເຖິງວ່າຈະເປັນວຽກໜັກໜ່ວງ, ແຕ່ມັນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ແມ່ຍິງໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນການສະຫຼວດຈະສະທ້ອນໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ນຳໄປປັບປຸງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: laophatthananewspaper