ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2023 ຢູ່ທີ່ 25,83%

0
1231

ສະພາບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃນເດືອນຕຸລາ 2023 ແມ່ນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີລາຄາ ສິນຄ້າລວມ ຢູ່ໃນລະດັບ 206,7 ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 164,3 ໃນເດືອນຕຸລາ 2022. ສະນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນ ເຟີ້ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນຕຸລາ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 25,8% (ເດືອນ ກັນຍາ 25,7%). ໃນນີ້, ໝວດສິນຄ້າ ທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34,6%, ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 29,0%, ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,1%, ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,3%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 24,5%, ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 24,4%, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,1%, ໝວດທີພັກອາໄສ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,9%, ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,8%.

ເມື່ອທຽບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເດືອນຕຸລາ 2023 ທຽບກັບເດືອນກັນຍາ 2023 ເຫັນວ່າລາຄາສິນຄ້າ ແມ່ນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 2,4%.