ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື FAO ກອງທຶນສາກົນສຳລັບການພັດທະນາກະສິກຳ ຫຼື IFAD ແລະ ໂຄງການອາຫານໂລກ ຫຼື WFP ໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມໂຄງການໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາ 3 ວັນ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ທ່ານ ໂຈເຊ ກຣາຊີອານໂນ ດາ ຊີນວາ (José Graziano da Silva) ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການອາຫານໂລກ ຫຼື WFP ທ່ານ ເດວິດ ບີສລີ (David Beasley) ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 3 ວັນ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ໂທມັສ ຣັດ ຫົວໜ້າປະຈຳພາກພື້ນຂອງກອງທຶນສາກົນສຳລັບການພັດທະນາກະສິກຳ ຫຼື IFAD ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານແບບຜະສົມຜະສານ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໜັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ .

ທ່ານ ໂຈເຊ ກ່າວວ່າ “ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ  ມີຄວາມມຸ້ງໜັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກອງທຶນສາກົນສຳລັບການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ໂຄງການອາຫານໂລກ  ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍົກລະດັບຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ຊຶ່ງທັງ 3 ອົງການແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ແກ່ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຊີວິດຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກຳ ພວກເຮົາມຸ້ງໜັ້ນທີ່ຈະສຶບຕໍ່ຄວາມຄຶບໜ້າດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການລຶບລ້າງໄພອຶດຫິວ”.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ເດວິດ ບີສລີ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ເຖີ່ງຄວາມຫວັງຈາກປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນໃນການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວ ໂຄງການອາຫານໂລກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ  ກອງທຶນສາກົນສຳລັບການພັດທະນາກະສິກຳ ແມ່ນພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຊ່ວຍສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີສຳລັບເດັກນັກຮຽນ ຊາວກະສິກຳ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ”.

ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນທາງທີ່ດີມາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 20 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ແຕ່ເຖີ່ງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂາດສານອາຫານແມ່ນຍັງເປັນສີ່ງກີດຂວາງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການກ້າວໄປເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ການຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕເນື່ອງຈາກການຂາດສານອາຫານແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃນນີ້ ເຂດຊົນນະບົດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຊຶ່ງການປັງປຸງການເຂົ້າເຖີ່ງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຖືເປັນຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປັບປຸງທາງດ້ານໂພຊະນາການ.

ທ່ານ ຣັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງ 3 ອົງການແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນໜຶ່ງດຽວໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນຕໍ່ການປັບປຸງທາງດ້ານຄວາມໜັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ”
ຊຶ່ງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍົກລະດັບຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການອາຫານໂລກຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນງານນີ້ລວມມີ ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການໂຮງຮຽນທີ່ມີໂພຊະນາການ   ໂດຍໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາຊຸມຊົນໃນການເຮັດສວນຄົວເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການເຮັດສວນຄົວເພື່ອເສີມສ້າງການເຮັດອາຫານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມນີ້ ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້ຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ກຣາຊີອານໂນ ແລະ ທ່ານ ບີສລີ ໄດ້ຮ່ວມເປັນສັກຄີພະຍານໃນການມອບໂອນໂຄງການສະໜອງອາຫານໂຮງຮຽນຂອງ WFP ໃນຈຳວນຫຼາຍກວ່າ 500 ໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ໂຄງການອາຫານໂລກໄດ້ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2002 ໂຄງການ WFP ໄດ້ສະໜອງອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ເດັກນັກຮຽນຈຳນວນ 140.000 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 1.450 ໂຮງຮຽນ ເພື່ຍົກລະດັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ດ້ານສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມນີ້ ຊຸມຊົນກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນຄົວຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານພືດຜັກທີ່ສົດໃໝ່.

ທັງ 3 ອົງການແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ລວມເຖິງປະຊາຊົນ ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ ການລຶບລ້າງໄພອຶດຫິວ ການຮ່ວມມທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການພັດທະນາທີ່ຍນຍົງ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ  ກອງທຶນສາກົນສຳລັບການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ໂຄງການອາຫານໂລກ  ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ແກ່ຊີວິດ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນຫຼາຍປະເທດ ລວມເຖິງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງອົງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນ  ໜຶ່ງດຽວໃນການເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ ຜູ້ສະະໜອງທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ທຸກຝ່າຍ.

 

 

ຂ່າວ: UN