ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີຢູ່ 9 ແຂວງບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ

2222 (Mobile)

ຂປລ.  ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຈາກ 17 ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ກວ່າ 100 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານງານການສຶກສາປະຈຳສົກປີ 2013-2014 ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ

2014 ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍ ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ ຕ່າງກໍເຫັນວ່າສົກປີ

ຜ່ານມາ, ຂະແໜງການຂອງຕົນ ຍັງປະສົບຫລາຍບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍປະການຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ

ຂັ້ນພື້ນຖານ ເຖິງວ່າຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນດີຂຶ້ນ .

ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປາວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍຍົກ

ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວ, ການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນທົ່ວປະເທດ ສຳລັບສົກປີ 2013 – 2014 ບັນລຸໄດ້

ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເປັນຕົ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີທ່າກ້າວທີ່ດີ ດັ່ງນັກຮຽນ, ຄູ

ແລະ ຫ້ອງຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ການພັດທະນາຍັງບໍ່ທັນສົມສ່ວນກັນ ຢູ່ແຕ່ລະເຂດ, ແຕ່ລະແຂວງ ໂດຍສະເພາະອັດຕາເຂົ້າ

ຮຽນຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 3-5 ປີຢູ່ 9 ແຂວງບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການປີ ອັນເນື່ອງຈາກນັກຮຽນຫ້ອງກຽມປະຖົມມີຫລາຍ

ຊ່ຳອາຍຸມາຮຽນຮ່ວມກັນ.

ຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຫານສຶກສາຂັ້ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັ້ນບ້ານ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຕໍ່ການ

ຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ ທັງບໍ່ມີເຕັກນິກວິຊາສະເພາະ ການສອນລວມທັງການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກ

ສ່ວນຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນຫລາຍ; ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ລົງທຶນຢ່າງມະຫາສານເຂົ້າໃສ່

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງຮຽນ , ອົບຮົມຄູ , ຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ – ການສອນລວມທັງການສະໜອງເງິນ

ບໍລິຫານໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ກໍຍັງມີບາງແຂວງບໍ່ບັນລຸ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິທີ່ເປັນຄາດໝາຍແຫ່ງ

ຊາດເທື່ອ ລວມທັງປະສິດທິພາບຍັງຕ່ຳ ໂດຍເຫັນໄດ້ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ, ປະລະການຮຽນຊັ້ນ ປ .1 ຍັງຫລາຍ ແລະ ອັດຕາ

ລອດເຫລືອບັນລຸພຽງແຕ່ 77,5% ເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງໂຕຊີ້ວັດບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ອັນເປັນຜົນມາຈາກຫ້ອງຄວບ

ຍັງກວມອັດຕາສ່ວນເປັນສ່ວນຫລາຍ, ຂະນະທີ່ວິທີການສິດສອນຂອງຄູບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການສັບຊ້ອນຄູໄປສອນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ

ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຍັງຂາດການປະສານງານເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ.

ໃນສ່ວນຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນນັ້ນ ເຖິງວ່ານັກຮຽນ , ຫ້ອງຮຽນ , ຄູ ແລະ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນຫລັງລັດຖະບານໄດ້ສຸມ

ທຶນຮອນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍດີ, ແຕ່ຍັງພົບຫລາຍບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນຄູສອນບາງວິຊາບໍ່ພໍກັບການຂະ

ຫຍາຍໂຮງຮຽນກໍຄືຫ້ອງຮຽນ, ຄູສອນວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານກໍຂາດເຂີນ , ງົບປະມານການຈັດຊື້ອຸປະກອນການຮຽນການ

ສອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຄູບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ອຸປະກອນທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ການສື່ສານຕໍ່ການຮຽນການສອນ.

ແນວໃດກໍດີ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍໄດ້ເນັ້ນຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທົ່ວປະເທດ

ວ່າ: ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຖ້າການສະຫລຸບຄີລາຄາ ແລະ ການວິໄຈບັນຫາບໍ່ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ

ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນ, ການກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ບໍ່ຖືກກັບໂຕຈິງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພ້ອມ

ກັນພິຈາລະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບບັນຫາຢ່າງພາວະວິໄສ ເພື່ອສາມາດກຳນົດແຜນພັດທະນາການ

ສຶກສາ ແລະ ກິລາສົກປີ 2014-2015 ລວມທັງກຳນົດມາດຕະການ, ວິທີການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນສົກຮຽນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນ

ສົກຮຽນໄລຍະທ້າຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະທີ 2 ສົກປີ 2011- 2015.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ (ຂປລ).