10 ຢ່າງທີ່ຄົນເປັນ ຫອບຫືດ ເຮັດບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ

ຫອບຫືດ ເປັນໂລກປະຈໍາຕົວຂອງໃຜຫຼາຍໆຄົນ ແລະໄດ້ພົບວ່າ ຜູ້ທີ່ເປັນເພດຍິງ ແລະຊາຍ ມີຈຳນວນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ ຫອບຫືດ ມີຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ

ເຖິງຂັ້ນເປັນໜຶ່ງໃນໂລກປະຈຳຕົວ ຊຶ່ງຜູ້ເປັນໂລກ ຫອບຫືດ ຫ້າມທຳສິ່ງໃດແດ່ ເຮົາມາຫາຄຳຕອບໄປພ້ອມໆກັນ.

1 ຜັກຜ່ອນໜ້ອຍ ຫຼືນອນຫຼັບບໍ່ພຽງພໍ

2 ເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ ຫຼືອອກກຳລັງກາຍໜັກເກີນໄປ

3 ກິນ ຫຼືສູດດົມສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ຕໍ່ຮ່າງກາຍ

4 ກິນຢາປະເພດຮໍໂມນ ສະເຕຍຣອຍ ຫຼືເພຣດນິໂຊໂລນ ບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ

5 ໃຊ້ຢາເກີນຂະໜາດ ຫຼືເກີນຈຳນວນຄັ້ງທີ່ແພດກຳໜົດ

6 ກິນອາຫານທີ່ມີຊັລໄຟ ເປັນສານປະກອບ

7 ປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງນັ້ນມີອາລົມຂີ້ຫງຸດຫງິດ ແລະໂມໂຫ

8 ສູບຢາ

9 ປ່ອຍປະລະເລີຍ ໃຫ້ເກີດອາການໄຂ້ຫວັດ ຫຼືຫຼອດລົມອັກເສບ

10 ຢູ່ໃນທີ່ແອອັດ ອັບຊື່ນ ອາກາດບໍ່ລະບາຍຖ່າຍເທ

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ