ຄົນຖືພາ ສາມາດປົວ “ແຂ້ວ” ໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນຖືພາ ສາມາດປົວ “ແຂ້ວ” ໄດ້ຫຼືບໍ່? ນີ້ຄົງເປັນຄຳຖາມຄາໃຈຂອງຄົນຖືພາຫຼາຍຄົນ ເພາະຫາກເກີດອາເຈັບແຂ້ວ, ອັກເສບເຫືອກ, ບວມແດງ ຫຼື ມີເລືອດອອກທີ່ແຂ້ວໃນຕອນຖືພາແລ້ວ ຫາກຈະພົບແພດປິ້ນປົວ ຫຼື ກິນຢາແກ້ປວດໃສ່ກໍ່ຢ້ານມີຜົນກະທົບກັບລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄຳຕອບ

020

ການປົວແຂ້ວໃນເວລາຖືພາ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການປົວແຂ້ວກ້ານອື່ນໆເຊັ່ນ: ອັດແຂ້ວ, ຖອນແຂ້ວ, ຮັກສາຮ່ກແຂ້ວ ແລະ ການເຮັດແຂ້ວປອມແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມຄືຊ່ວງໄລຍະອາຍຸຄັນປະມານ 4-6 ເດືອນ ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສຳລັບລູກໃນທ້ອງ ການຮັກສາທາງທັນຕະແພດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາສາມາດກິນອາຫານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຖ້າແມ່ຖືພາມີອາການເຈັບແຂ້ວ ຫຼື ຮູ້ສຶກເຈັບເຫືອກ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອໄປຂໍຄຳປຶກສາ ຢ່າຊື້ຢາມາກິນເອງເດັດຂາດ ເຊັ່ນ: ພາຣາເຊຕາມໍ, ແອສໄພຣິນ ລວມທັງຢາແກ້ອັກເສບ ແລະ ຢາຕ້ານເຊື້ອຕ່າງໆ ກຸ່ມຢາພວກນີ້ຕ້ອງລະວັງໃຫ້ຫຼາຍໆ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວ່າຄວນກິນໃນປະລິມານເທົ່າໃດ ຈິ່ງບໍ່ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ແລະ ຕົວຂອງແມ່ເອງ