ຮູ້ຫຼືບໍ່? “ປັດສະວະ” ບອກເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບ

ປົກກະຕິຄົນເຮົາມັກຈະເບິ່ງຂ້າມຄວາມສໍາຄັນຂອງເລື່ອງການສັງເກດປັດສະວະຢູ່ຕະຫຼອດ ຄວາມເປັນຈິ່ງແລ້ວຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງປັດສະວະນັ້ນ

ສາມາດບົ່ງບອກພາວະທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍໄດ້ ແລະເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບມື້ກັບປັດສະວະທີ່ປ່ຽນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເຮົາມີວິທີກວດສອບປັດສະວະດ້ວຍຕົນເອງຄື:

1 ກວດຄວາມຖີ່ຂອງປັດສະວະ

ໂດຍປົກກະຕິເເລ້ວໃນເວລາກາງເວນຄົນທົ່ວໄປຄວນຈະມີປັດສາວະປະມານ 4-6 ຄັ້ງ ແຕ່ຫາກນ້ອຍກວ່ານັ້ນ ຫຼືບໍ່ປວດປັດສະວະເລີຍ ກໍ່ອາດເປັນຕົວບົ່ງບອກໄດ້ວ່າທ່ານກໍາລັງເປັນໂລກໄຕໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ ລວມເຖິງໂລກຫົວໃຈດ້ວຍ ຊຶ່ງເກີດຈາກການທີ່ເລືອດໄຫຼວຽນໄປທີ່ໄຕບໍ່ພຽງພໍນັ້ນເອງ ຫຼືອາດເກີດຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຂາດນໍ້າຈໍານວນຫຼາຍ ສ່ວນໃນເວລາກາງຄືນນັ້ນຄວນຈະມີປັດສາວະບໍ່ເກີນ 1 ຄັ້ງ ແຕ່ຫາກຕື່ນມາມີປັດສະວະຢູ່ເລື້ອຍໆ ອາດເປັນຕົວສະແດງການເກີດໂລກເຊັ່ນ: ການຂາດຮໍໂມນ Aldosterone ລວມໄປເຖິງການເກີດໂລກເບົາຈືດອີກດ້ວຍ.

2 ກວດເບິ່ງສີຂອງປັດສະວະ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ປັດສາວະຄວນມີສີເຫຼືອງອ່ອນໆ ແຕ່ກໍ່ມີໂອກາດປ່ຽນໄດ້ຫຼາຍສີເຊັ່ນ: ໃນກໍລະນີການຂາດນໍ້າ ປັດສະວະຈະມີສີເຂັ້ມຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ຫຼືໃນກໍລະນີທີ່ປັດສາວະມີສີອື່ນກໍ່ສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ສີແດງ, ຫຼືມີສີເລືອດປົນ ຊຶ່ງອາດໝາຍເຖິງການຕິດເຊື້ອໂລກບໍລິເວນທາງເດີນປັດສະວະ ຫຼືຈາກໜິ້ວໄດ້ ສີຂຽວ ຫຼືສີເຫຼືອງປົນສີສົ້ມ ອາດໝາຍເຖິງການເປັນໂລກເລືອດທີ່ມີການແຕກຕົວຂອງເມັດເລືອດແດງຫຼາຍກໍ່ເປັນໄດ້ ສີເຫຼືອງປົນສີຂຽວອາດມາຍເຖິງການເປັນໂລກຕັບ ຊຶ່ງຖ້າເກີດອາການແບບນີ້ກັບຮ່າງກາຍທ່ານ ຄວນຮີບທໍາການຮັກສາໂດຍໄວ.

3 ກິ່ນຂອງປັດສະວະ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວກິ່ນຂອງປັດສະວະທົ່ວໄປ ຈະຄ້າຍກັບກິ່ນຂອງຢູເຣຍ ຫຼືແອມໂມເນຍຈາງໆ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນກິ່ນສະເພາະຕົວຂອງມັນນັ້ນເອງ ແຕ່ຫາກພົບວ່າປັດສະວະມີກິ່ນຜິດປົກກະຕິໄປເຊັ່ນ: ມີກິ່ນຄ້າຍເໝັນເນົ່າ ກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດມີການຕິດເຊື້ອໂລກເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://www.sedthakid.la/