ສະໝັກດ່ວນ! ທຶນການສຶກສາຍົກລະດັບປະລິນຍາໂທ ທີ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ

ໂອກາດດີໆ ແບບນີ້ ມີມາໃຫ້ທ່ານອີກແລ້ວ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 35 ປີ ລອງເຂົ້າມາສະໝັກ ເພື່ອເອົາທຶນການສຶກສາຍົກລະດັບປະລິນຍາໂທ ທີ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ສະໝັກດ່ວນ! 

ທ່ານສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດທັງໝົດໄດ້ທາງດ້ານລຸ່ມນີ້:

234 234.1