ການຈັດເກັບອາຫານໃຫ້ພົ້ນຈາກການລົບກວນຂອງຫນູ

โรคฉี่หนู

ສິ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ເຮັດ

1.ສຳ​ຫລວດ​ສະຖານ​ທີ່​ແລະ​ຜະລິດ​ພັນ

-ສັງເກດ​ຮອຍ​ຖູ​ແລະ​ຮອຍ​ຕີນ​ໜູຊຶ່ງ​ມັກ​ຈະ​ເປັນ​ບໍລິເວນ​ພື້ນ​ລຽບ(ເສັ້ນ​ທາງ​ໜູ​ໃຊ້)ຮູຫລື​ໂພງ​ເພື່ອ​ວາງ​ກົງ​ດັກ​ແລະ​ກຳຈັດ​ແຫລ່ງ​ອາຫານ

-ສັງເກດ​ຮອຍ​ກັດ​,ຂີ້ໜູ,ຄາບ​ຍ່ຽວ​ແລະ​ກິ່ນ​ສາບ​ໜູຖ້າ​ພົບ​ຜະລິດຕະພັນບໍ່​ຄວນ​ນຳ​ມາ​ຂາຍ​ຫລື​ໃຊ້ແລະ​ຄວນ​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ບໍລິເວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຊ້​ເຈ້ຍ​ຫລື​ຜ້າ(ໃຊ້​ເທື່ອ​ດຽວ​ຖິ້ມ)ແລ້ວ​ໃຊ້​ແອວ​ກໍ​ຮໍສີດ​ພົ້ນ​ບໍລິເວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ

ຖ້າ​ມີ​ໜູ​ຫລາຍ​ໃຫ້​ມີການ​ປ້ອງ​ກັນ​ແລະ​ກຳຈັດ​ຊຶ່ງ​ມີ2ວິທີ​ຄື: ວິທີ​ທາງ​ເຄ​ມີ(ການ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ປະສົມ​ກັບ​ເຫຍື່ອ​ຊຶ່ງ​ຄວນ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ​ຮັບ​ກຳຈັດ​ໜູ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພາະ​ໜູ​ອາດ​ດື້​ຢາ​ຖ້າ​ໃຊ້​ປະລິມານ​ສານ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມແລະ​ອັນຕະລາຍ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ)

(ກຳຈັດ​ແຫລ່ງ​ອາຫານ,ໃຊ້​ກັບ​ດັກ,ການ​ໃຊ້​ກາວ​ະແລະອື່ນໆ)

2.ປັບປຸງ​ສະຖານ​ທີ່​ຈັດ​ເ​ກັບ

-ມີການ​ຈັດ​ສະຖານ​ທີ່​ໃຫ້​ປອດໂປ່ງບໍ່​ມີ​ຊອກ​ມຸມ​ອັບ

-ກຳຈັດ​ແຫລ່ງ​ອາຫານ​ຂອງ​ໜູໂດຍ​ໃຊ້​ຖັງ​ຂີ້ເຫຍື້ອ​ທີ່​ມີ​ຝາ​ປິດ​ແລະ​ຖິ້ມ​ເສດ​ອາຫານ​ໃນ​ຖັງ -ເຮັດ​ຊັ້ນ​ເກັບ​ຍົກ​ພື້ນ​ສູງເພື່ອ​ໃຫ້​ງ່າຍ​ຕໍ່​ການເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ແລະ​ບໍ່​ເປັນ​ມຸມ​ອັບ​ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ເປັນ​ທີ່​ຢູ່​ອາໄສ​ຂອງ​ໜູ​ແລະ​ແມງໄມ້