ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

0
123

ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2018;

ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 56/ພຊ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2018;

ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງ ທີ I ປີ 2024 ສະບັບເລກທີ 02/ສພຫ.ຄນງ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2024.

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ອອກເພື່ອປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ເງິນຕາພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃນປັດຈຸບັນ.

ມາດຕາ 2 ການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປັບເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນ ເງິນກີບ ໄລຍະບໍ່ເກີນ 7 ວັນ ຈາກ 8.5% ຕໍ່ປີ ມາເປັນ 10% ຕໍ່ປີ.

ມາດຕາ 3 ການນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃນການດັດສົມສະພາບຄ່ອງແຫຼ່ງສຸດທ້າຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຂາດສະພາບຄ່ອງ ຕາມລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 4 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ້ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ກົມບໍລິການທະນາຄານ ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່-ແນະນໍາໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາພາກ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 5 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ ປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 303/ທຫລ, ລົງວັນທີ 07 ມີນາ 2024.