ຄາດການ ລາຄາສິນຄ້າໃນປະເທດມີແນວໂນ້ມຈະສູງຂຶ້ນ

0
315

ອີງຕາມບົດລາຍງານອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2024 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຕໍ່ໜ້າສະພາບລາຄາສິນຄ້າຍັງມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບປັດໄຈພາຍໃນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການແຊກແຊງຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ມີຄວາມຈຳກັດ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ພາຍໃນຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ, ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງບອບບາງ ບວກກັບເງື່ອນໄຂພາຍ ນອກເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ-ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ.

 

ເມື່ອທຽບລາຄາສິນຄ້າເດືອນ ເມສາ ໃສ່ກັບ ເດືອນ ມິນາ ປີ 2024 ເຫັນວ່າ ລາຄາສິນຄ້າຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ກວ່າ ເດືອນຜ່ານມາ ຢູ່ໃນລະດັບ 1,6% (ເດືອນມີນາ 1,3%) ໃນນັ້ນ, ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,2% ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນລາຄາໄມ້ແປຮູບ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,3%), ຫີນ, ຊາຍ (3,3%), ພະລັງງານອາຍແກສ ແລະ ເຊື້ອເພີງ (4,4%), ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,4% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ລາຄາຢາປາຣາ (6,5%), ຢາແກ້ໄຂ້ ແລະ ແກ້ໄອ ເດັກນ້ອຍ (2,6%), ຄ່າຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ (2,9%), ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ລາຄາເບຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,2%.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ.