8 ສັນຍານບອກວ່າເປັນ”ພະຍາດຫົວໃຈ”

0
488

ພະຍາດຫົວໃຈເປັນພະຍາດໃກ້ຕົວ, ເຊິ່ງເຮົາອາດຈະເຫັນຫຼາຍຄົນອ້ອມຂ້າງເປັນພະຍາດນີ້, ແຕ່ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າອາການແບບໃດທີ່ບົ່ງບອກວ່າສ່ຽງເປັນພະຍາດນີ້ຫຼືບໍ? ມື້ນີ້ລາວໂພສຈະເອົາມາບອກທຸກຄົນໃຫ້ໄປສັງເກດເບິ້ງນໍາກັນ.

1. ເມື່ອຍງ່າຍ: ຮູ້ສຶກຫາຍໃຈລໍາບາກເວລາຍ່າງ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍ

2. ຮູ້ສຶກຫາຍໃຈລໍາບາກເວລາຍ່າງ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍ

3. ເຈັບໜ້າເອິກ ຫຼື ແໜ້ນໜ້າເອິກ

4. ບໍ່ສາມາດນອນຫງາຍໄດ້, ເພາະຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະ ອຶດອັດ

5. ມີອາການຫອບເວລານອນຕອນກາງຄືນ

6. ເປັນລົມໝົດສະຕິໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

7. ມີອາການ ຂາ ຫຼື ຕີນ ບວມໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

8. ປາຍມື, ປາຍຕີນ ແລະ ຮີມສົບມີລັກສະນະສີຂຽວ ຫຼື ກໍ່າ ຫາກທ່ານມີອາການຕາມຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງທີ່ກ່າວມານີ້, ໃຫ້ຮີບໄປພົບແພດເພື່ອທຳການກວດ ແລະ ຮັກສາໂດຍທັນທີ.

ຂໍ້ມູນ: Thonburi Bamrungmuang Hospital