6 ອາການສ່ຽງເປັນ ພະຍາດເຂົ່າເສື່ອມ

0
388

ຮູ້ຫຼືບໍ? ອາການແບບໃດທີ່ສຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດເຂົ່າເສື່ອມ, ມື້ນີ້ລາວໂພສຈະນຳ 6 ສັນຍານເຕືອນມາບອກວ່າທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດເຂົ່າເສື່ອມຫຼືບໍ?

1. ອາການເຄັ່ງ ຫຼື ຕຶງ, ປວດເມື່ອຍບໍລິເວນເຂົ່າ ແລະ ມີອາການເຂົ່າບວມ.

2. ຮູ້ສຶກຂໍ້ເຂົ່າຝືດເວລາເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍມີອາການເຈັບ

3. ຮູ້ສຶກຫົວເຂົ່າຫຼົມ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນຄົງ

4. ມີສຽງສຽດສີພາຍໃນບໍລິເວນຂໍ້ເຂົ່າ

5. ງໍເຂົ່າ ຫຼື ຢຽດເຂົ່າບໍ່ໄດ້ແບບປົກກະຕິຄືເກົ່າ

6. ຫົວເຂົ່າຜິດຮູບ ຫຼື ກົ່ງອອກນອກ.

ສຳລັບອາການເຂົ່າເສື່ອມສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ 2 ວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງການປິ່ນປົວກໍຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການເຈັບເຂົ່າເຊັ່ນ:

1. ການປິ່ນປົວແບບບໍ່ຜ່າຕັດ: ຫຼີກລ່ຽງການຢືນ, ຍ່າງເປັນເວລາດົນ, ການນັ່ງງໍເຊົ່າ, ພັບພຽງ, ນັ່ງຢອງຢໍ, ນັ່ງຄຸກເຂົ່າ….ແລະ ຮັກສາດ້ວຍການກາຍະພາບບຳບັດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

2. ການປິ່ນປົວແບບຜ່າຕັດ: ການປິ່ນປົວວິທີນີ້ແມ່ນຈະຖືກນຳມາໃຊ້ກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາດ້ວຍວິທີອື່ນ ຫຼື ມີອາການເຈັບແບບຮຸນແຮງ

ຂໍ້ມູນ: paolohospital