ກະຊວງການເງິນອອກແຈ້ງການ ປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າ

0
656

ກະຊວງການເງິນອອກແຈ້ງການເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2023 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າ.
– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 66/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2019;
– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 68/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2019;
– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດຫມາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງ ວັນທີ 07 ສິງຫາ 2021;
– ອີງຕາມ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າ ສະບັບ ເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2023;
– ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກ ທີ 600/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021;
– ອີງຕາມ ຫນັງສືສະເຫນີຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 8386/ກສອ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2023.

1. ຈຸດປະສົງ:
ເພື່ອ ຜັນຂະຫຍາຍ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2023 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງອັດຕາສິນຄ້າບາງປະເພດ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ໄດ້ກໍານົດ.

2. ເປົ້າຫມາຍນໍາໃຊ້:
1) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກຕ່າງ ປະເທດ/ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ;
2) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກ ຕ່າງປະເທດ/ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ ແລະ ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຜະລິດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ;
3) ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ມີການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ບໍ່ ມີພູມລໍາເນົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ.

3. ປະເພດສິນຄ້າທີ່ມີການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ທີ່ມີການປັບປຸງ:
ສິນຄ້າທີ່ມີການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ທີ່ມີການປັບປຸງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດ ຕາ 2 ແລະ ມາດຕາ 3 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ລົງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2023 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າ ມີດັ່ງນີ້: