(ADB) ອະນຸມັດເງິນກູ້ 35 ສຳລັບໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ

0
1124

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ອະນຸມັດເງິນກູ້ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍສະ ໜັບສະໜູນວຽກພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ ການອະນຸມັດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງມະນີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ.

ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ ຫົວໜ້າສຳນັກງານ ADB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການວາງແຜນຢ່າງເປັນລະບົບ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ສືບຕໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນຕົວເມືອງ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະ ທັນຫັນ.

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຄງການ ປະກອບມີການທົດລອງສ້າງສູນເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ທຶນເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນຂະ ແໜງນໍ້າປະປາ ສຸຂະພິບານ ໂຍທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວມີເປົ້າໝາຍສ້າງເຄືອຂ່າຍພັດທະນາທຸລະກິດທີ່ນຳພາໂດຍແມ່ຍິງ ເພື່ອຄວາມພ້ອມໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຕົວເມືອງແບບສ້າງ ສັນ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະ ເທດ ນອກນີ້ແມ່ຍິງຍັງຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳດ້ວຍເຄື່ອງ ມືທີ່ທັນສະ ໄໝ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງແບບປະສົມປະສານ ແລະ ອັດສະລິຍະ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ກອງທຶນ ASEAN-Australia Smart Cities Trust Fund ທີ່ບໍລິຫານໂດຍ ADB ນອກນີ້ການປັບປຸງລາຄາບໍລິການ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ຄາດວ່າປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ອາໄສ 104.500 ຄົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ 1,3 ລ້ານຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນປີ 20

ທີ່ມາ:ວຽງຈັນໃໝ່