ສະກັດກັ້ນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT)

0
796

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງ ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼາຍສົນທິສັນຍາສາກົນ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ສະນັ້ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014 ໂດຍສະ ເພາະການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງທຶນໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ;
  2. ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນເວລາທີ່ສໍານັກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ສະຖາບັນການເງິນຂອງທ່ານ;
  3. ຫ້າມສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ດໍາເນີນທຸລະກໍາກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດໍາຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນ Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ຫຼື SDN List, ຕາມເວບໄຊ ລຸ່ມນີ້:

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

  1. ຊອກຮູ້ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກໍກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.