ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດສິ້ນສຸດການເປັນສະມາຊິກຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ

0
3552

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ແຈ້ງການເຖິງ ຜູ້ຝາກເງິນ ທີ່ຝາກເງິນໄວ້ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ເຊິ່ງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດຈໍານວນໜຶ່ງຈະສິ້ນສຸດການເປັນສະມາຊິກຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ.

ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2023 ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການ ສິ້ນສຸດການເປັນສະມາຊິກຂອງສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໃຫ້ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 4 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ຍຸບເລີກກິດຈະການດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. ເນື່ອງຈາກ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບັນດາສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການປັບປຸງຍຸດທະສາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊຶ່ງມີຄື: ທະນາຄານທະຫານໄທ,  ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ, ທະນາຄານຊີໄອເອັມບີໄທ, ທະນາຄານກຸງເທບ.

ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ຝາກເງິນທີ່ມີເງິນຝາກນໍາສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດທັງ 4 ແຫ່ງຊາບວ່າ: ເງິນຝາກຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ໂອນໃຫ້ທະນາຄານອື່ນສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກ ສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກຕາມລະບຽບການ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປພົວພັນກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຮັບຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ເງິນຝາກຂອງທ່ານໄດ້ໃນເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ເພື່ອຂໍຮັບເງິນຝາກຂອງຕົນຄືນ ຫຼື ສາມາດສືບຕໍ່ໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນກັບທະນາຄານເຫຼົ່ານັ້ນຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ.