ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ບັນດາສື່ມວນຊົນ

0
402

ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະປັບປັບປຸງ ເລກທີ 54/ສພຊ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ບົວຫອມ ພົມມະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ວັນນະສິນ ສິມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສື່ມວນຊົນອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ສື່ມວນຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວັນທີ 8-9 ສິງຫາ 2023 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສື່ມວນຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ ກໍຄື ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມເລິກເຊີ່ງກວ່າເກົ່າແລ້ວນໍາເອົາເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕໍ່ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຜົນດີຂອງການເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນສຸຂະພາບ, ລວມເຖີງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກແບບສະໝັກໃຈເນື່ອງຈາກຍັງມີໜ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ.

ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຖະບານ ໂດຍແມ່ນອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກະ ຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາ ຊິກປະກັນສັງຄົມ ດ້ວຍການປະກອບທຶນສົມທົບ ແລະ ການສະໜອງການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ຊຶ່ງເປັນການສະເລ່ຍຄວາມສ່ຽງ, ການຊ່ວຍ ເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແນໃສ່ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະຫວັດດີການຂັ້ນພື້ນຖານ,ມີສະພາບໍລິຫານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນ ສາມຝ່າຍ ຕາງໜ້າຈາກລັດຖະ ບານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການຊີ້ນໍາ ແລະ ພິຈາລະນາການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ.

ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມໄດ້ສະໜອງການອຸດໜູນທັງ ໝົດ 09 ປະເພດ ໃນນີ້ ອົງການປະກັນສັງຄົມຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 08 ການອຸດໜູນຄື: ປ່ວຍການ, ອຸປະຕິ ເຫດແຮງງານ ຫລື ພະ ຍາດອາຊີບ, ອອກລູກ, ເສຍກຳ ລັງແຮງງານ, ບຳນານ, ເສຍຊີວິດ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ວ່າງງານ; ສ່ວນອຸດໜູນປະກັນສຸຂະພາບ ແມ່ນຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະ ພາບ ນັບແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ.

ປັດຈຸບັນ, ສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມທີ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບ ມີຈໍານວນ 388.660 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເກີດສິດໃນການຄຸ້ມ ຄອງຈາກລະບົບປະກັນສັງຄົມ (ຜູ້ປະກັນຕົນ,ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ) ລວມທັງໝົດ 828.403 ຄົນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ