ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ ອອກມາລົບລ້າງໜັງສືແຈ້ງການຂາດດຸນຂອງການບໍລິການກອງທຶນສຸຂະພາບ

0
900

ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ພະແນກສາທາລະນະສຸກໂຮງໝໍແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກແຈ້ງການເລື່ອງ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະວິກິດການ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງຂາດຢາປິ່ນປົວຈໍາເປັນພື້ນຖານ ຈົນຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບໄປຫາເລາະຊື້ຢາເອງຕາມຮ້ານຂາຍຢານອກໂຮງໝໍ, ເນື່ອງຈາກສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຂາດດຸນຂອງການບໍລິການກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ພາກເອກະຊົນ (ກປຊ) ເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ ຈົນບໍລິສັດຢຸດການສົ່ງຢາ ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍແຂວງ.

ມາໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ພະແນກສາທາລະນະສຸກໂຮງໝໍແຂວງຄໍາມ່ວນ ກໍໄດ້ອອກມາລົບລ້າງໜັງສືແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວ ໂດຍມືເນື້ອໃນຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ແຈ້ງການສະບັບເກົ່າ