ສສຊ ແຂວງສາລະວັນ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ

0
763

ບັນຫາເລື່ອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍລັດຖະບານບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຈຶ່ງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ ສສຊ ແຂວງສາລະວັນ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ຖະໜົນຫົນທາງ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ເສັ້ນທາງດ່ວນ, ຫຼື ເສັ້ນທາງອື່ນໆ, ໂຄງການສຳປະທານຂອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບາງໂຄງການກໍໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງການຊົດເຊີຍທີ່ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້.

ສະນັ້ນ ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຍັງມີຂໍ້ບົກພ່ອງເລື່ອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເຊິ່ງບັນນີ້ ເວລາມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນມາເປັນອັນລວມ ລັດຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອທົດແທນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນຕາມລາຄາທີ່ເໝາະສົມ, ໃນມາດຕາ 71 ແລະ 72 ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ເພື່ອໃຫ້ກຳນົດລາຄາດິນໃຫ້ເໝາະສົມຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດກາ ໂດຍຄະນະກຳມະການນັ້ນຕ້ອງມາຈາກປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເປັນຜູ້ມີປະສົບການແທ້ໃນການຕີລາຄາທີ່ດິນ.

ທັ້ງນີ້ ລັດຖະບານກໍບໍ່ມີທີ່ດິນບ່ອນອື່ນທົດແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ເສຍດິນບ່ອນທຳມາຫາກິນ, ພ້ອມກັນນີ້ ໃນເວລາສຳຫຼວດກວດກາທີ່ດິນບ່ອນຖືກໂຄງການ ມີການປະເມີນຕີລາຄາ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການໄປພ້ອມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນມີລາຄາສູງຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການທົດແທນ.