ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

0
575

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ — ທ່ານຮອງທູດ ແຊ່ເນິນ ແຟໂຣ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ພັນເອກ ລັດສະໝີ ໄຊຍະຄໍາ, ຫົວໜ້າກົມຕໍາຫຼວດສະກັ້ດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ທັງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເຂລາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ເປັນປະທານຮ່ວມ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນວັນທີ 17, ມີນາ. ງານດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ຈາກ ຫ້ອງການຕິດຕາມ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ຢູ່ເມືອງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ແລະ ພາບລວມການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ນໍາສະເໜີໂດຍກອງເຂລາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ.

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນກິດຈະກໍາທໍາອິດ ທີ່ສະຖານທູດ ແລະ ກອງເຂລາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດຮ່ວມກັນ ແລະ ເພື່ອຕອບຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະຖານທູດ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລວບລວມຂໍ້ມູນເພື່ອເຮັດບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການສ້າງຄໍາແນະນໍາບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ.

ທ່ານຮອງທູດ ແຊ່ເນິນ ແຟໂຣ ກ່າວວ່າ: ການຢຸດຕິການຄ້າມະນຸດ ຍັງແມ່ນບູລິມະສິດ ສໍາລັບສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. ສືບຕໍ່ເນື່ອງຈາກການຕອບໂຕ້ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນປີ 2023 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ. ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້.

ໃນປີ 2022, ຄໍາແນະນໍາບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ການສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມບັນດາຕໍາຫຼວດ ແລະ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຊາຍແດນ ຄູ່ມືການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການກຳນົດຕົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການປົກປ້ອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍຊາຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ LGBTQI+ ທີ່ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ເພີ່ມການສອບສ່ວນ-ສືບສວນ, ການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ຕັດສິນໂທດຄະດີ. ນີ້ແມ່ນບາງຈໍານວນຂອງຄໍາແນະນໍາ.

ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນວຽກງານສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຫ້ອງການຕິດຕາມ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເພື່ອມາພົບປະກັບກອງເຂລາຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ແລະ ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.