ປະກາດ ຍຸບສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ!

0
834

ອີງຕາມ ເວັບໄຊ້ ຣາຊກິດຈານຸເບກສາ ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2023 ໄດ້ແຈ້ງຍຸບສະພາຜູ້ແທນ ລາຊະດອນ ປີ 2023.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະເໜີຕາມ ທີ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2019 ແລະ ໄດ້ປິດສະໄໝປະຊຸມສາມັນປີທີສີ່ ອັນເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸ ສະພາຜູ້ແທນລາຊິດອນແລ້ວ ເພື່ອຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນ ລາຊະດອນໃໝ່ເປັນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຕາມບົດບັນຍັດລັັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງຣາຊອານາຈັກໄທ ຄືການຄືນອຳນາດການຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍໄວ.

ອາໄສອຳນາດຕາມຄວາມໃນມາດຕາ 103 ແລະ ມາດຕາ 175 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ໂດຍມີຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ມາດຕາ 1 ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ແຈ້ງການຍຸບສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ປີ 2023

ມາດຕາ 2 ແຈ້ງການນີ້ໃຫ້ໃຊ້ບັຄັບຕັ້ງແຕ່ມື້ປະກາດໃນຣາຊກິດຈານຸເບກສາເປັນຕົ້ນໄປ

ມາດຕາ 3 ໃກ້ຍຸບສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນເພື່ອໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກຜູ້ແທນລາຊະດອນໃໝ່ ເປັນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 4 ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນເປັນການທົ່ວໄປໃນວັນທີ່ ຄະນະກຳມະການ ເລືອກຕັ້ງປະກາດກຳນົດ ເຊິ່ງຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 45 ມື້ແຕ່ບໍ່ເກີນ 60 ມື້ນັບຕັ້ງແຕ່ແຈ້ງການນີ້ໃຊ້ບັງຄັບ

ມາດຕາ 5 ໃຫ້ປະທານກຳມະການເລືອກຕັ້ງຮັກສາການຕາມແຈ້ງການນີ້