ກົມຊ່ວຍສາອາກອນແຈ້ງການສະແດງເຈດຈຳນຶງ ແລະ ແຈ້ງມອບອາກອນ

0
670

ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງ ກົມຊ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລດທີ 476/ສອ.ຊຖ ເລື່ອງ: ການສະແດງເຈດຈຳນຶງ ແລະ ແຈ້ງມອບອາກອນຄື: