ພະຍາດສັດປີກທີ່ເຮັດໃຫ້ໄກ່ຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

0
1411

ຈາກການສອບຖາມຊາວກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບພະຍາດສັດປີກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄກ່ຕາຍຫຼາຍ.

ໂດຍຜູ້ທີ່ລ້ຽງໄກ່ໃນລາວຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄກ່ຂອງພວກເຂົາຫຼາຍໂຕເລີ່ມຕາຍ ເນື່ອງຈາກມີອາການປ່ວຍແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ມັນເລີ່ມຈາກໄກ່ໂຕໜຶ່ງໄດ້ຕາຍກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄກ່ໂຕອື່ນໆກໍຕາຍໄປຕາມກັນ.

ຕາງໜ້າຈາກ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ລະບຸວ່າ ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຍາມໜາວ ເປັນຊ່ວງທີ່ພະຍາດສັດປີກແຜ່ລະບາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນຊ່ວງທີ່ຮ່າງກາຍຂອງໂຕໄກ່ອ່ອນເພຍ ມັນຈຶ່ງສ່ຽງກັບການເປັນພະຍາດໄດ້ຫຼາຍ ເຊັ່ນ ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ ແລະ ນິວຄາສເຊິລ.

ໄກ່ຈະອ່ອນເພຍທີ່ສຸດ ໃນຊ່ວງອາກາດປ່ຽນ ເມື່ອມີໄກ່ໂຕໜຶ່ງຕາຍແລ້ວ ໄກ່ໂຕອື່ນໆກໍຈະຕາຍຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ເນື່ອງຈາກພະຍາດນີ້ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍ.

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນດີທີ່ສຸດ ແມ່ນຕ້ອງຊັກຢາໃຫ້ໄກ່ຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 5-6 ເດືອນ ນອກຈາກນີ້ ຄົນລ້ຽງໄກ່ຕ້ອງໝັ່ນກວດສຸຂະພາບໄກ່ຢ່າງສະໜ່ຳສະເໝີ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນຊ່ວງອາກາດເຢັນ ຄວນລ້ຽງໄກ່ໄວ້ໃນບ່ອນອຸ່ນ ຖ້າພົບວ່າມີໄກ່ບໍ່ສະບາຍ ກໍຄວນຮີບເອົາໄປຮັກສາ.

ອາການໄກ່ທີ່ຕາຍໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ ແລະ ນິວຄາສເຊິລ ມັນບໍ່ສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ ເຖິງວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ໄກ່ຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍບາດດຽວ.

ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ ເປັນພະຍາດທີ່ແຜ່ລະບາດຜ່ານການສຳພັດລະຫວ່າງສັກປີກທີ່ມີພະຍາດ ຫາ ສັດປີກທີ່ສຸຂະພາບດີ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີເຊື້ອແບັກທີເລຍ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ.

ສ່ວນພະຍາດນິວຄາສເຊິລ ເປັນໄວຣັສທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ ທີ່ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນົກ, ໄກ່ງວງ, ຫ່ານ, ເປັດ, ໄກ່ຟ້າ ນົກປ່າ ແລະ ນົກປະເພດອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນຈາກ The Laotian Times