ສິງກະໂປຫ້າມ ພາຫະນາທີ່ມີນ້ຳມັນບໍ່ເຕັມຖັງ ອອກນອກປະເທດ

0
979

ພາຫະນະທີ່ຈົດທະບຽນໃນສິງກະໂປ ເມື່ອຈະອອກຈາກສິງກະໂປຜ່ານດ່ານກວດຊາຍແດນ ຈະຕ້ອງມີປະລິມານນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຂັ້ນຕ່ຳ 3ສ່ວນ4 ຂອງຖັງ. ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າ “ກົດລະບຽບ 3ສ່ວນ4 ຂອງຖັງ”.

ກົດລະບຽບ 3ສ່ວນ4 ຂອງຖັງ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ກັບ ພາຫະນະທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ ຫຼື ແກັດສທຳມະຊາດ (CNG) ແລ້ວຜູ້ຂັບຂີ່ພາຫະນະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຖັງນ້ຳມັນ ມີນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງໜ້ອຍ 3ສ່ວນ4 ຂອງຖັງ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ 1 ເມສາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ, ກົດລະບຽບນີ້ຈະໄດ້ຂະຫຍາຍໃຫ້ກວມພາຫະນະທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນຢູ່ສິງກະໂປ. ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການ ກຳນົດອັດຕາການນຳໃຊ້ຂອງນ້ຳມັນກາຊວນ ທີ່ປະກາດໃນປີ 2017 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງອາກາດ.

ຜູ້ຂັບຂີ່ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຈະຖືກປັບໄໝ 500 ໂດລາ ຫຼື ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີໃນສານ.

ຖ້າເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳມັນຂອງພາຫະນະມີການບິດເບືອນ, ຜູ້ຂັບຂີ່ອາດຈະຖືກຟ້ອງສານ ໃນຖານປ່ຽນອຸປະກອນວັດແທກນ້ຳມັນ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມບໍ່ສະດວກ ໃນການເດີນທາງອອກນອກປະເທດ, ຜູ້ຂັບຂີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຖັງນ້ຳມັນຂອງເຈົ້າ ເຕັມຢ່າງໜ້ອຍ 3ສ່ວນ4 ຂອງຖັງ ໃນເວລາອອກຈາກດ່ານກວດ.