ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ

0
1338

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ອອກແຈ້ງການເຖິງອໍານວຍການບໍລິສັດ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ.

ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;
ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 1971/ກຜທ, ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2018.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບປະກັນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານຢ່າງສະດວກ ແລະ ຕອບສະຫນອງໄດ້ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ແຮງງານກໍ່ຄືຜູ້ອອກແຮງງານຕໍ່ການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະກັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ.
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:
1. ທຸກໆຫົວຫນ່ວຍທີ່ນໍາໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຕ້ອງໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາແຮງງານຮ່ວມກັນກ່ອນຈະນໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອອກແຮງງານ ເຊິ່ງສັນຍາແຮງງານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ເຮັດເປັນ 04 ພາສາຄື: ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາມຽນມາ ຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາຕາມສັນຊາດ ແລະ ພາສາຂອງຕົນເອງເຊິ່ງເນື້ອໃນສັນຍາຂອງແຕ່ລະພາສາ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ສັນຍາທຸກສະບັບຕ້ອງມີກາປະທັບ (ກາແດງ) ຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທຸກສະບັບ ຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້;
2. ທຸກໆຫົວຫນ່ວຍນໍາໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຫາກມີເຈດຕະນາຫຼົບຫຼີກ ຫຼື ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ເຮັດສັນຍາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານ, ເຊັນສັນຍາແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ຫຼື ໃຊ້ແຮງງານ
ທີ່ບໍ່ມີສັນຍາແຮງງານຈະຖືວ່າເປັນການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອອກແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງຫມົດຕໍ່ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນກໍລະນີທີ່ມີການຂັດແຍ່ງກັນ;
3. ຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບສະຫມັກຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ໂດຍການສ້າງແຜນນໍາໃຊ້
ແຮງງານ, ມີຕໍາແຫນ່ງງານທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອສະເຫນີຫາຂະແຫນງຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງສະພາບໍລິຫານເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ນໍາສະເຫນີຕໍ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;
4. ເລີ່ມແຕ່ມື້ອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ມອບໃຫ້ຂະແຫນງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານສົມທົບກັບຂະແຫນງ
ແຮງງານຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ລົງກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເອກະສານຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.