Facebook ແລະ Instagram ອາດຈະຖືກປິດໃຫ້ບໍລິການໃນປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເອີຣົບ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: Meta ທີ່ເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງ Facebook ໄດ້ອອກມາບອກຂໍ້ບົ່ງຊີ້ວ່າ Meta ອາດຈະຖືກປິດການໃຫ້ບໍລິການຂອງ Facebook ແລະ Instagram ໃນປະເທດແຖບເອີຣົບ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍ General Data Protection regulation (GDPR) ຫຼື ກົດໝາຍຂອງເອີຣົບທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການເບິ່ງແຍງດູແລຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງບຸກຄົນທີ່ອາດຈະຖືກບໍລິສັດ ຫຼື ທຸລະກິດນໍາເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄປໃຊ້.

ບໍລິສັດ Meta ໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ: “ຫາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂ້າມປະເທດທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການໄດ້ ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ລວມເຖິງການຍິງໂຄສະນາຕ່າງໆ”. ແລະ ທາງບໍລິສັດ Meta ເອງຖ້າບໍ່ສາມາດເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ໄດ້ພາຍໃນປີ 2022 ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕ້ອງປິດການໃຫ້ບໍລິການ Facebook ແລະ Instagram ຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນແຖບເອີຣົບທັງໝົດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ: Sanook