ຂັ້ນຕອນໃນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ

0
1577

ສຶກສາຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນລະອຽດໃນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຂອງກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ: ສໍາລັບບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

ການສະເຫນີຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າ ສປປ ລາວ: 1. ກ່ອນຈະເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ

1.1 ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການ, ອງສາສະຫມັກ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ (ສະຖານທີ່ປະຈໍາການ ຢູ່ ກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ);

1.2 ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະເອົານັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ເຂົ້າ ສປປ ລາວ ເພື່ອດໍາເນີນການສຶກສາການລົງທຶນ, ເຊັນສັນຍາ ຫຼື ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຕ້ອງດໍາເນີນ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນຈະສະເຫນີເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ ຄະນະສະເພາະ ກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເອກະສານປະກອບມີ:

  • ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
  • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
  • ໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ;

.

.

.