ສັກວັກຊີນກະຕຸ້ນ (Booster dose) ໃຫ້ກຸ່ມໃນພື້ນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ບັນດາແຂວງຕາມທາງລົດໄຟ

0
1263

ແຈ້ງການ! ເລື່ອງ: ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບການກະຕຸ້ນ (Booster dose) ໃຫ້ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ບັນດາແຂວງ ຕາມເສັ້ນທາງ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບ ຢ່າງຫນ້ອຍ 05 ເດືອນ ຂື້ນໄປ.

  • ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 570/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021;
  • ອີງຕາມ ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 24/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021; – ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ສໍາລັບການເປີດການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 4887/ສພກ, ລົງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2021; ອີງຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາວັກຊີນແຫ່ງຊາດ (NITAG) ຄັ້ງວັນທີ 08 ທັນວາ 2021.

ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເພີ້ມພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບປະຊາກອນ ແລະ ຕັດຕ່ອງໂສ້ການລະບາດຂອງພະຍາດ ຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໂດຍ ສະເພາະ ໃນເຂດພື້ນທີ່ບັນດາແຂວງ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈື່ງອອກແຈ້ງການ ດັ່ງນີ້:

  1. ໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ໂຮງຫມໍສູນກາງ ຊີ້ນໍາໃຫ້ຂະແຫນງແມ່ ແລະ ເດັກ/ສັກຢາກັນພະຍາດ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ໂຮງຫມໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຫມໍນ້ອຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສັກວັກຊີນ ສໍາລັບການກະຕຸ້ນ ຫຼື ເຂັມ 3 (Booster dose) ໃນກຸ່ມພະນັກງານແພດຫມໍ, ພະນັກງານແພດສາທາລະນະສຸກ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ່ານຫນ້າ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ຄູອາຈານ, ພະນັກງານທົ່ວໄປ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ມີພາວະພະຍາດທາງດ້ານພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ (Immunocompromised) ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ ທີ່ມີ ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫ້ອງການກະຊວງ. ໂທ: 021 840 772 ຮັບໃຊ້ການບໍລິການ ເປັນຕົ້ນ ພະນັກງານ ທະນາຄານ, ຜູ້ເຮັດວຽກ ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຜູ້ນໍາພາການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບ ຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ;

2. ສໍາລັບການສັກວັກຊີນ ເພື່ອການກະຕຸ້ນ ຫຼື ເຂັມ 3 (Booster dose) ຢູ່ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ສຶບຕໍ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ;

3. ໃນການສັກວັກຊີນເຂັມ 3 (Booster dose) ແມ່ນໃຫ້ສັກວັກຊີນ ແອສຕຣາເຊເນກາ (AstraZeneca) ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດວ່າ ວັກຊີນທີ່ໄດ້ສັກມາແລ້ວນັ້ນ ເຂັມ 01 ຫຼື ເຂັມ 02 ແມ່ນຊະນິດໃດກໍ່ຕາມ ເປັນຕົ້ນ Sinopharm,, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik caz Johnson & Johnson;

4. ໃຫ້ສືບຕໍ່ບໍລິການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ 18 ປີ ຂື້ນໄປ ຕາມຄູ່ມືແນະນໍາທາງດ້ານ ວິຊາການໃນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຕ່ລະຊະນິດ;

5. ໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຮງຫມໍສູນກາງ ຊີ້ນໍາໃຫ້ຂະແຫນງແມ່ ແລະ ເດັກ/ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ໂຮງຫມໍຊຸມຊົນ, ໂຮງຫມໍນ້ອຍ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນກຸ່ມ ເດັກນ້ອຍ 12 ຫາ 17 ປີ ໂດຍໃຫ້ນໍາໃຊ້ວັກຊີນ Sinopharm ຫຼື SinoVac ໃນປະລິມານວັກຊີນ 01 ໂດສ໌ ເທົ່າກັນ 0.5 ມີລິລິດ; ໄລຍະຫ່າງ ເຂັ້ມ 1 ຫາ ເຂັ້ມ 2 ແມ່ນ 28 ວັນ (1 ເດືອນ);

6. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ເຂັມ 01 ຜ່ານມາ ເມື່ອຮອດກໍານົດສັກ ເຂັ້ມ 02 ແມ່ນສາມາດຮັບວັກຊີນAstraZeneda ເຂັມ 02 ໄດ້ (ໃນກໍລະນີ ທີ່ວັກຊີນ Pfizer ບໍ່ມີສະຫນອງໃຫ້);

7. ໃຫ້ກະກຽມທິມງານ ແລະ ຊຸດເຊີດຊູ ໃນກໍລະນີ ຫປພຊ ໄປພ້ອມ ໃນເວລາໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນ, ພ້ອມຕິດຕາມພາຍຫຼັງໃຫ້ວັກຊີນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໃຫ້ລາຍງານກໍລະນີ ຫປພຊ ທຸກໆວັນ ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນ;

8. ໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ປະສານງານກັບພະແນກສຶກສາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ຫຼື ຄູອາຈານ ຢູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະບ້ານ ເພື່ອເກັບກໍາເປົ້າຫມາຍ ກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-11 ປີ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕົ້ນປີ 2022.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

.

.