ລັດຖະບານຕົກລົງບໍ່ຂາຍຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນ

ລັດຖະບານຕົກລົງບໍ່ຂາຍຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 51% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດພູສີກຣຸບ ຈຳກັດ ເນື່ອງຈາກທະນາຄານການຄ້າເປັນທະນາຄານທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະມີສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນໃນລະດັບດີ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021 ກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຂໍຊື້ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 51% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່ ຂອງບໍລິສັດພູສີກຣຸບ ຈຳກັດ ໂດຍອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ທະນາຄານການຄ້າເປັນທະນາຄານທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະມີສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນໃນລະດັບດີ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ເຫັນດີຂາຍຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານໃນທະນາຄານດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ.

ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບທະນາຄານກາງແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.