ສາທາກຽມອະນຸຍາດຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາການເບົາບາງສາມາດປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກຽມອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາການເບົາບາງ ຫຼື ບໍ່ສະແດງອາການ ສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງຢູ່ເຮືອນໄດ້ໃນບໍ່ຊ້ານີ້.

ເຊິ່ງແຜນການດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມປະຕິບັດພາຍຫຼັງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ.

ອີງຕາມຄູ່ມືແນະນຳ ສ້າງໂດຍ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳກໍລະນີມີການປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທີ່ມີອາການເບົາບາງ ຫຼື ບໍ່ສະແດງອາການ ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ຫົວຂໍ້ແນະນຳ ໄດ້ແກ່ ການຈັດບູລິມະສິດຜູ້ທີ່ສາມາດປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ຕິດຕາມອາການຢູ່ເຮືອນ, ລວມເຖິງວິທີການຕິດຕາມສຸຂະພາບທາງກາຍ ແລະໃຈຂອງຜູ້ປ່ວຍ, ວິທີປ້ອງກັນສະມາຊິກໃນເຮືອນບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອ, ແລະ ເວລາໃດທີ່ຄວນຕິດຕໍ່ຫາສະຖານທີ່ປິ່ນປົວເພື່ອຈັດສົ່ງຄົນເຈັບເຂົ້າຮັກສາໃຫ້ທັນເວລາ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ບໍ່ມີອາການ ຫຼື ມີອາການເບົາບາງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍລະນີຍອດຜູ້ປ່ວຍເພີ່ມສູງຂຶ້ນຈົນໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍໄດ້.