ການປັບໂຕຂອງທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະວິກິດຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ທຸລະກິດຫຼາຍໆຂະແໜງການກໍໄດ້ມີການປັບໂຕ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າທຸລະກິດຫຼາຍໆບ່ອນມີການປັບໂຕທຸລະກິດແນວໃດໃນໄລຍະນີ້.

1. ເບິ່ງແຍງພະນັກງານໃຫ້ດີ
ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກັບພະນັກງານທຸກຄົນວ່າເຮົາ ແລະ ເຂົາເຈົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຍັງແນ່ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ ມີການສື່ສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ມີແຜນສຳຮອງທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຂົາແນວໃດ ລວມເຖິງມາດຕະການສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາພ້ອມ.

2. ສ້າງລະບົບການຈັດການຄວບຄຸມ
ອອກແບບລະບົບຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈ ມຸ່ງເໜັ້ນທີ່ຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າໃຊ້ອາລົມ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ 3 ລະດັບ: 1. ການຕັດສິນໃຈໃນທັນທີເຊິ່ງຕ້ອງເບິ່ງຕາມສະຖານະການມື້ຕໍ່ມື້, ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ອງໄວເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນ, 2. ວາງແຜນໄລຍະກາງໂດຍສະເພາະດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນແລະການບັນເທົາບັນຫາເທົ່າທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້, 3. ວາງແຜນໄລຍະຍາວ ໂດຍເບິ່ງພາບລວມຂອງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນທາງເສດຖະກິດ.

3. ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ເຖິງແມ່ນວ່າທຸລະກິດຈະມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຄາດຄິດໄປເຖິງທຸກເຫດການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ລວມເຖິງພະຍາດທີ່ກຳລັງລະບາດໃນຕອນນີ້ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າເປັນເຫດການທີ່ໜ້ອຍຄົນຈະຄໍານຶງເຖິງວ່າຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຂະໜາດນີ້ ເພາະສະນັ້ນເມື່ອເກີດເຫດການຂຶ້ນມາແລ້ວ ຄວນທີ່ຈະປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສ້າງລາຍການກວດສອບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸລະກິດພ້ອມທີ່ຈະເດີນໜ້າຕໍ່ໄປແບບໃດໃນສະພາວະເສດຖະກິດນີ້.

4. ສື່ສານພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ຊັດເຈນ
ໃນໄລຍະວິກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນນີ້ ສິ່ງທີ່ຍັງເຮັດໃຫ້ວຽກດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ຄືຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າ ໃຊ້ເວລາສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄປວ່າທຸລະກິດຂອງເຮົາໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ລວມເຖິງການທີ່ທຸລະກິດຂອງເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຊາດ ເຊິ່ງສື່ສັງຄົມອອນລາຍອາດເປັນແພລັດຟອມທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການສົນທະນາກັບລູກຄ້າໃນເວລານີ້.

5. ປະເມີນຫ່ວງໂສ້ຜູ້ສະໜອງ
ພິຈາລະນາວ່າລູກຄ້າຍັງເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາຢູ່ຫຼືບໍ່ ແລະ ໃນເວລານີ້ ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຍັງຈາກທຸລະກິດ ຈາກນັ້ນລົມກັບຜູ້ສະໜອງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາຈະໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອສ້າງສັນ ແລະ ຄິດຫາວິທີທີ່ຈະສາມາດຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກໃນເວລານັ້ນ.

6. ໃຊ້ເວລາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ
ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ຫາຍທີ່ສຸດເພື່ອຄິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາການບໍລິການ ແຜນງານໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີເວລາຄິດເຖິງມັນ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາຈະມີປະສິດທິພາບ ມີຄຸນຄ່າໂດຍການໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການນີ້ດ້ວຍ.

ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເພຈ ລາວເພິ່ງລາວທີ່ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບທຸລະກິດ MSME ໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19. ເພຈນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ເຊີ່ງມີຄູ່ຮ່ວມມືຫລັກແມ່ນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ (LNCCI) ແລະ ສູນບໍລິການ SME (SSC) ພາຍໄດ້ການຊີ້ນໍາຈາກ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (DOSMEP) ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກ ອົງການສະວິດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຫຼື SDC.