ລັດຖະບານອອກນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ລາວ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍໃໝ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທັງຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກການນຳໃຊ້ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າມັນ ແລະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ອີງຕາມມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 08/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021, ລັດຖະບານເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍທີ່ກຳນົດຕາມກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ແລະຈຳໜ່າຍລົດໄຟຟ້າ ທັງບໍ່ຈຳກັດໂກຕ້າການນຳເຂົ້າລົດດັ່ງກ່າວ ໂດຍມຸ່ງເປົ້າອັດຕາການຊົມໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 1% ໃນປີ 2025 ແລະ 30% ໃນປີ 2030. ສ່ວນລົດໄຟຟ້າທີ່ນຳເຂົ້າ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກນິກຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ກຳນົດປ້າຍ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍເປັນສັນຍະລັກສະເພາະສຳລັບລົດໄຟຟ້າ, ພ້ອມມີສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສ້ອມແປງ ແລະປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນຕ່າງ ລວມທັງມີລະບົບກຳຈັດ-ຈັດການໝໍ້ໄຟ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ລັດຖະບານຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດດຳເນີນການລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດສິ້ນສ່ວນອຸປະກອນ, ອາໄຫຼ່ ເພື່ອສະໜອງທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງລົງທຶນພັດທະນາສະຖານີບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າຕາມຈຸດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ໂດຍກຳນົດນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມດ້ານພາສີ, ອາກອນການນຳເຂົ້າ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ກຳນົດໂຄງສ້າງດ້ານລາຄາໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມ ຂະນະທີ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າສຳລັບເຄື່ອງສາກໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໝໍ້ນັບໄຟຕາມທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສຳນັກງານຫ້ອງການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກນິກ.

ຜູ້ໃຊ້ລົດໄຟຟ້າແມ່ນຈະໄດ້ເສຍຄ່າທາງຕໍ່າກວ່າ 30% ຂອງລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍນໍ້າມັນ ຕາມກໍລະນີຄວາມແຮງທຽບເທົ່າກັນ ພ້ອມໃຫ້ບູລິມະສິດບ່ອນຈອດລົດໄຟຟ້າຕາມຈຸດ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າ ຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.