ADB ຊີ້! ການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລາວຈະຊ້າລົງຍ້ອນຄື້ນທີສອງຂອງໂຄວິດ-19

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລາວທີ່ອາດຈະຊ້າລົງຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຈາກຄື້ນທີສອງຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດຕາ 2,3% ໃນປີ 2021 ເມື່ອທຽບໃສ່ 4,0% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ.

ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບັນດານະໂຍບາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການຜະລິດຂອງ​ຂະ​ແໜງອຸດສະຫະກຳຫຼຸດລົງ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງຂ​ະ​ແໜງການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ຂະນະທີ່ການ​ຫຼຸ​ດ​ລົງ​ຂອງກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ເພີ່ມຈຳ​ນ​ວ​ນ​ຄົນວ່າງງານ ແລະ ຫຼຸດລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນລົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາ​ບໍ່​ສູງ.

ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດທີ່ຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເລ່ຍໃນໄລຍະ 7 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີນີ້, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຢູ່ໃນລະດັບ 3,1% ເຊິ່ງຄ່າສະກຸນເງິນກີບໄດ້ຫຼຸດລົງ ເມື່ອທຽບກັບຄ່າສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ດ້ວຍຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນຂ​ອ​ງອັດຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງທາງການ ແລະ ທົ່ວໄປ ສໍາລັບເງິ​ນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ​ແມ່​ນ​ຫຼາຍ​ກ​ວ່​າ 20% ໃນໄລຍະເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ໄດ້ສະ​ທ້ອ​ນ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່​ພາຍ​ໃນ ຫຼັງຈ​າກມີການຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລັດຈຳ​ນວນ​ຫຼ​າຍ ຂະນະທີ່ ການເກັບລາຍຮັບ ຍັງບໍ່ທັນກັບຄືນສູ່ລະດັບກ່ອນມີການ​ແຜ່ລະບາດພະຍາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເງິນພາກລັດຍັງຄົງຖືກຈໍາກັດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຟື້ນໂຕໄວຈາກການລະບາດພະຍາດແມ່ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍ ທີ່​ຈ​ະໃຫ້​ການສະຫນັບສະຫນູນແກ່ ບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ຄົວເຮືອນ ເພື່ອປັບໂຕເຂົ້າກັບ ‘ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃຫມ່’ ຂະນະທີ່ການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ການອອກໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃໝ່ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ, ພ້ອມທັງການເປີດນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟເຊຶ່ອມຈອດ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຈີນ ຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Lao Youth Radio