Home Tags ລາວເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນອາຊຽນຄັ້ງທີ 20 ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ວ່າການທະນາຄານອາຊຽນຄັ້ງທີ 12