ປະກາດການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸຂະພາບ ສົກປີ 2017-2018

 

ແຫ່ງຂ່າວ: ລາວອັບເດດ