5 ສັນຍານເຕືອນໃກ້ເກີດລູກ

0
3592

ການເກີດລູກເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ ທີ່ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຮູ້ເມື່ອໃກ້ກຳນົດເກີດຄືມີອາການເຈັບທ້ອງ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຮີບຮ້ອນໄປໂຮງໝໍທັນທີ ໃຫ້ກຽມຕົວ ແລະໃຈຮັບສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະກວດສອບທຸກຢ່າງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍອີກຄັ້ງກ່ອນໄປໂຮງໝໍ

  1. ເຈັບທ້ອງເຕືອນກ່ອນເກີດ: ການເຈັບທ້ອງເຕືອນກ່ອນເກີດລູກ ຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນປະມານ ໜຶ່ງອາທິດກ່ອນຮອດມື້ເກີດ, ອາການນີ້ມັກຈະເຈັບຂຶ້ນເລື້ອຍໆເປັນສັນຍານໃນການກຽມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍ ແມ່ຍິງຖືພາຄວນສັງເກດອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະນີ້
  2. ມີນໍ້າມູກເລືອດໄຫຼອອກມາໃນຊ່ອງຄອດ: ນໍ້າມູກເລືອດນີ້ ເກີດຈາກຮ່າງກາຍສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປິດປາກມົດລູກໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປໃນມົດລູກລະຫວ່າງຖືພາ ຖືເປັນປາກົດການທຳອິດທີ່ປົກປ້ອງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ ເມື່ອຮອດເວລາໃກ້ເກີດນໍ້າມູກເລືອດນີ້ຈະຫຼຸດອອກມາກ່ອນ ແລະອາດມີເລືອດປະສົມອອກມາ ເນື່ອງຈາກເກີດການແຕກຂອງເສັ້ນເລືອດ ບໍລິເວນປາກມົດລູກ ອາການແບບນີ້ເອີ້ນວ່າປາກມົດລູກເປີດ
  3. ນໍ້າຄາວປາແຕກ: ນໍ້າທີ່ອອກມາມີລັກສະນະໃສໆ ຄືກັບນໍ້າປັດສະວະ ເປັນອາການຂອງນໍ້າຄາວປາແຕກ ສະແດງເຖິງມົດລູກເລີ່ມບີບຕົວຫົດນ້ອຍລົງ ເພື່ອບີບໃຫ້ລູກນ້ອຍອອກມາ ຫາກແມ່ຖືພາເກີດອາການແບບນີ້ແລ້ວ ຄວນຮີບໄປໂຮງໝໍ ເພາະເປັນສັນຍານສຳຄັນຂອງການເກີດທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດ
  4. ການເຈັບທ້ອງ: ແມ່ຍິງຖືພາຈະຮູ້ສຶກເຈັບທ້ອງເປັນໄລຍະຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຖີ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອາການເຈັບທ້ອງນີ້ຄ້າຍກັບຕອນເຈັບທ້ອງມີປະຈຳເດືອນ ແຕ່ຈະເລີ່ມເຈັບຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຈັງຫວະ, ການເຈັບປວດໄລຍະທຳອິດຈະດົນປະມານ 1-2 ນາທີ ແລະເກີດຂຶ້ນໃນທຸກ 10-15 ນາທີ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຈັບຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆທຸກໆ 5 ນາທີ ອາກນແບບນີ້ເປັນການໃກ້ເກີດລູກ ເພາະເປັນການສົ່ງສັນຍານໃນການມືນຕາເບິ່ງໂລກຂອງລູກນ້ອຍ
  5. ປາກມົດລູກບາງ ແລະຂະຫຍາຍ: ໃນຂະນະຖືພາປາກມົດລູກຈະມີລັກສະນະກົມໜາ ແລະປິດຕະຫຼອດເວລາ (ປາກມົດລູກຈະມີຄວາມໜາ ແລະຍາວປະມານ 2 ຊັງຕີແມັດ), ແຕ່ເມື່ອໃກ້ເກີດ ອິດທິພົນຂອງລະດັບໂຮໂມນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຕົວແມ່ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກເລີ່ມບາງລົງ ແລະອ່ອນນຸ້ມ ເມື່ອປາກມົດລູກຫົດຕົວລົງ ຈະເຮັດໃຫ້ປາກມົດລູກບາງ ແລະຄ່ອຍໆເປີດກວ້າງອອກຈົນເຖິງ 10 ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງເປັນຄວາມກວ້າງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງລູກນ້ອຍຜ່ານອອກມາໄດ້

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

ifram FB ວິທະຍາສຶກສາ