4 ພະຍາດຮ້າຍແຮງ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຄຽດ ໃຜມັກເຈັບຫົວເບື້ອງດຽວຕ້ອງລະວັງ

0
5756

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ເປັນສາເຫດທີ່ເຫັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ເຊິ່ງຈະມີອາການເຈັບຫົວ ແລະມັກມີອາການເຈັບຫົວຕໍ່ເນື່ອງດົນເປັນມື້ ຫຼືຈົນເປັນອາທິດ ເຊິ່ງຈະເຈັບພໍລຳຄານ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ແລະຈະເຈັບຕະຫຼອດ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ເຊິ່ງອາການເຈັບຫົວເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງໄດ້

  1. ໄມເກຣນ: ຜູ້ທີ່ມີອາການເຈັບຫົວເບື້ອງດຽວ ໜ້ອຍສຸດທີ່ຈະເປັນພ້ອມກັນ, ມີອາການປວດຮາກ ດົນເຖິງ 4-72 ຊົ່ວໂມງ ມັນຈະເປັນໆດີໆ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີອາການມັກຈະເກີດຈາກສິ່ງກະຕຸ້ນເຊັ່ນ: ແສງ, ສຽງ, ກິ່ນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມເປັນຕັ້ງແຕ່ໄວລຸ້ນ ຫາໄວໜຸ່ມສາວ
  2. ເນື້ອງອກໃນສະໝອງ: ຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການເຈັບທົ່ວຫົວ, ເຈັບຫຼາຍເວລາຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ, ພໍສວາຍໆກໍຄ່ອຍໆເຊົາ ບໍ່ເຈັບໝົດມື້, ຈະເປັນແຮງຕໍ່ເນື່ອງທຸກມື້ ຈົນສະດຸ້ງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າຍ້ອນຮູ້ສຶກເຈັບ ແລະຈະປວດດົນຂຶ້ນທຸກມື້ ຈົນໃນທີ່ສຸດຈະເຈັບຕະຫຼອດເວລາ
  3. ພະຍາດທາງສະໝອງອື່ນໆ: ຄົນເຈັບຈະມີອາການເຈັບຫົວຮຸນແຮງ ແລະຮາກ ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດທີ່ເຈັບ ບາງຄົນອາດເປັນໄຂ້ສູງຮ່ວມນຳ
  4. ເຈັບຕາຮຸນແຮງ: ຄົນເຈັບຈະມີອາການເຈັບຕາ ແລະຫົວເບື້ອງດຽວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະກະທັນຫັນ,​ຕາມົວ ແສບຕາເບື້ອງທີ່ເຈັບປວດ ຈະມີສິ່ງລົບກວນ, ຕາແດງ ບໍລິເວນຕາຂາວ, ອາການເຈັບປວດຈະຕໍ່ເນື່ອງເປັນມື້ ເຊິ່ງກິນຢາແກ້ປວດກໍບໍ່ດີ