ຄວາມເຊື່ອກັບພຶດຕິກໍາແບບໃດທີ່ຄວນເຮັດ ຫຼືບໍ່ຄວນເຮັດ ຂະນະທີ່ມີປະຈໍາເດືອນ

ຄວາມເຊື່ອຕ້ອງຫ້າມ ຂະນະມີປະຈໍາເດືອນ

  1. ຫ້າມອາບນໍ້າເຢັນ: ເປັນຄວາມເຊື່ອມາແຕ່ອະດີດ ເມື່ອມີປະຈໍາເດືອນ ຮອກໂມນໃນຮ່າງກາຍຈະມີການແປປວນ ພຸມຄຸ້ມກັນຫຼຸດລົງ ການອາບນໍ້າເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງປັບອຸນຫະພູມຕາມ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍໄດ້ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຂະນະທີ່ມີປະຈໍາເດືອນສາມາດອາບນໍ້າເຢັນໃນລະດັບອຸນຫະພູມປົກກະຕິໄດ້
  2. ຫ້າມກິນນໍ້າກ້ອນ ຫຼືຂອງເຢັນ: ບາງຄົນຂະນະມີປະຈໍາເດືອນຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນເພາະຄວາມເຊື່ອມາແຕ່ດົນ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ສາມາດທີ່ຈະກິນນໍ້າກ້ອນ ຫຼືຂອງເຢັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ.
  3. ຫ້າມອອກກໍາລັງກາຍເວລາມີປະຈໍາເດືອນ: ເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ ເພາະຄວາມຈິງແລ້ວການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາ ຮ່າງກາຍຈະລັ່ງສານເອນດໍຟິນອອກມາ ສານນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກ ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາຄຽດ ແລະຊ່ວຍບັນເທົ່າອາການເຈັບປວດ ດັງນັ້ນການອອກກໍາລັງກາຍຈຶ່ງເປັນວິທີປ້ອງກັນອາການຜິດປົກກະຕິ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການມີປະຈໍາເດືອນໄດ້.
  4. ຫ້າມມີເພດສໍາພັນຂະນະມີປະຈໍາເດືອນ: ຄວາມເຊື່ອໃນຂໍ້ນີ້ຄົງຈະບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຫ້າມ ແຕ່ກໍຄວນຈະລະມັດລະວັງໃນເລື່ອງຄວາມສະອາດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ ດັງນັ້ນຄວນທີ່ຈະຮັກສາຄວາມສະອາດເປັນພິເສດທັງຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ
  5. ຫ້າມລົົງຫຼິ້ນນໍ້າ: ເປັນຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສະອາດ ເພາະໃນນໍ້າອາດຈະມີສິ່ງເປິເປື້ອນຢູ່ ອາດເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບໄດ້

ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກໍຄວນພິຈາລະນາວ່າສິ່ງໃດຄວນ ແລະສິ່ງໃດບໍ່ຄວນ