ປະໂຫຍດ 8 ຂໍ້ຂອງການດື່ມນໍ້າໃນຊ່ວງທ້ອງຫວ່າງ

ປະໂຫຍດສໍາຄັນຂອງການດືມນໍ້າໃນຊ່ວງທ້ອງຫວ່າງ

  1. ກໍາຈັດສານພິດໃນຮ່າງກາຍ: ການດື່ມນໍ້າໃນເວລາທ້ອງຫວ່າງໃນຕອນເຊົ້າ ຮ່າງກາຍຈະຊ່ວຍຂັບສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ແລະແຂງແຮງ ແລະເພີ່ມການຜະລິດເຊວກ້ານຊີ້ນ ແລະເຊວເມັດເລືອດໃໝ່.
  2. ພັດທະນາຂະບວນການເຜົາຜານ: ການດື່ມນໍ້າໃນຊ່ວງທ້ອງຫວ່າງຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະການດື່ມນໍ້າທັນທີຫຼັງຕື່ນນອນຈະຊ່ວຍທໍາຄວາມສະອາດລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ແລະເຮັດໃຫ້ດູດຊຶມອາຫານໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ.
  3. ສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດນໍ້າໜັກເພື່ອສຸຂະພາບ: ການດື່ມນໍ້າເວລາທ້ອງຫວ່າງໃນຕອນເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບສານພິດອອກໄປໝົດ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານທໍາງານດີຂຶ້ນ ຈະຮູ້ສຶກຫິວ ແລະກິນໜ້ອຍລົງ ແລະນໍ້າໜັກກໍຈະຫຼຸດລົງ
  4. ບັນເທົາອາການແສບຮ້ອນກາງເອິກ ແລະອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ: ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍເກີດຈາກການມີກົດໃນກະເພາະຫຼາຍເກີນໄປ ຮູ້ສຶກຂຶ້ນໄສ້ ເມື່ອກົດໄຫຼກັບເຂົ້າໄປໃນຫຼອດອາຫານ ແຕ່ຖ້າຫາກດື່ມນໍ້າໃນເວລາທ້ອງຫວ່າງກົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກດັນລົງໄປ ແລະຈືດຈາງລົງ
  5. ຜິວພັນກະຈາງໃສຂຶ້ນ
  6. ເສັ້ງຜົມເງົາງາມ ແລະແຂງແຮງ: ການຂາດນໍ້າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຮຸນແຮງຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສັ້ນຜົມ ຂະນະທີ່ການດື່ມນໍ້າໃນຊ່ວງທ້ອງຫວ່າງໃນຕອນເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນຜົມດີຂຶ້ນ
  7. ປ້ອງກັນນິ້ວໃນຖົງບີ ແລະກະເພາະປັດສະວະອັກເສບ: ການດື່ນໍ້າທັນທີຫຼັງຕື່ນນອນມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນນິ້ວໃນຖົງບີ ແລະກະເພາະປັດສະວະອັກເສບ ຂະນະດື່ມນໍ້າໃນຕອນທ້ອງຫວ່າງຈະຊ່ວຍເຈືອຈາງກົດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກ້ອນນິ້ວ ແຕ່ຕ້ອງດື່ມໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ກໍຍິ່ງປ້ອງກັນສານພິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກະເພາະປັດສະວະອັກເສບໄດ້
  8. ເສີມສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ນກັນ: ການດື່ມນໍ້າໃນຕອນເຊົ້າຈະຊ່ວຍລະບາຍ ແລະສ້າງຄວາມສົມດຸນໃຫ້ແກ່ລະບົບນໍ້າເຫຼືອງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຂອງລະບົົບພູມຄຸ້ນກັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະປອດໄພຈາກພະຍາດຕ່າງໆ.