17 ລັກສະນະ ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ຄວນເສຍເວລາດ້ວຍ

 

 1. ຜູ້ຊາຍທີ່ຄິດວ່າວຽກເຮືອນເປັນເລື່ອງຂອງຜູ້ຍິງ ແລະບໍ່ຄິດຈະຊ່ວຍ ຫຼືຄິດວ່າບໍ່ຜິດທີ່ຜູ້ຊາຍຈະມີກິກ ຫຼືຊູ້
 2. ມີໜີ້ຖ້ວມຫົວ
 3. ຜູ້ຊາຍໄວເຮັດວຽກທີ່ນັ່ງຫຼິ້ນເກມເປັນກິດຈະວັດ ແລະບໍ່ເຮັດກິດຈະກໍາຫຍັງ ນອກຈາກນອນໃນວັນຢຸດ
 4. ຜູ້ຊາຍທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ
 5. ຜູ້ຊາຍທີ່ອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ ທີ່ຄິດວ່າຜູ້ຍິງມີລາຍດ້ຫຼາຍກວ່າ
 6. ບໍ່ພາໄປແນະນໍາໃຫ້ຄອບຄົວຮູ້ຈັກ ແລະບໍ່ເຄີຍພາໄປເຮືອນ
 7. ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ແນ່ໃຈໃນໂຕເອງວ່າມັກຜູ້ຍິງ ຫຼືບໍ່?
 8. ຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄອບຄົວ ທີ່ອ້າງວ່າແຍກກັນຢູ່ແລ້ວ
 9. ບໍ່ສາມາດເສຍສະລະເວລາງານເພື່ອເຮົາໄດ້ ບໍ່ວ່າເລື່ອງຈະສຸກເສີນພຽງໃດ
 10. ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ໍຮູ້ເວົ້າປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ມີເລື່ອງຜິດກັນຕອນໃດຫາຍໄປຕະຫຼອດ
 11. ຜູ້ຊາຍທີ່ແມນ, ບໍ່ຍ່າງເຈັບມື, ບໍ່ຊ່ວຍຈັບເຄື່ອງຂອງ ແລະຍ່າງນໍາໜ້າຜູ້ຍິງຕະຫຼອດ
 12. ບໍ່ຄິດຈະແຕ່ງງານກັບເຮົາ, ບໍ່ມີການເກັບເງິນເພື່ອແຕ່ງງານ ຫຼືສ້າງຄອບຄົວ, ບໍ່ເຄີຍລົມກັນເລື່ອງນີ້
 13. ຜູ້ຊາຍທີ່ຄົບດ້ວຍເພາະຜູ້ຍິງລວຍ ຫວັງເງິນ ຫຼືຜົນປະໂຫຍດຈາກເຮົາ ຫຼືຄອບຄົວ
 14. ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ເຄົາລົບພໍ່ແມ່ເຮົາ
 15. ເວົ້າຈາຍາບຄາຍກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ເວົ້າດີກັບເຮົາ
 16. ຜູ້ຊາຍທີ່ຄອຍບອກໃຫ້ເຮົາໄປຫາແພດໝໍເວລາທີ່ເຮົາບໍ່ສະບາຍ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍພາໄປ
 17. ຜູ້ຊາຍທີ່ມັກເວົ້າວ່າ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດດີໃນວັນພິເສດ