ສາເຫດຂອງການຫາວ

ການຫາວເປັນປະຕິກິລິຍາການຕອບສະໜອງຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີປະລິມານກາກບອນໃນເລືອດຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືສະໝອງມີປະລິມານອອກຊີເຈນໜ້ອຍ ຫຼືຂາດອອກຊີເຈນໄປຊົ່ວຄາວ ມັກຈະເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່ເຮົາຢາກນອນ ຫຼືອົດນອນ ເວລາເບື່ອ ແລະຄົນສ່ວນໃຫຍຈະຫາວຕາມເວລາທີ່ເຫັນຄົນອື່ນຫາວ.

ອາການຫວາ ຈະເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຂະບວນການຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຈະຫາຍໃຈເລິກໆ ໃນລັກສະນະພິເສດເກີດຂຶ້ນຈາກການຕອບສະນອງຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນ ໃນເວລາຫາຍໃຈເຂົ້ານັ້ນປອດຈະຂະຫຍາຍຕົວອອກກວ້າງກວ່າຂະໜາດຄວບຄຸມຈຸປົກກະຕິແລ້ວສູດອອກຊີເຈນໃນປະລິມານຫຼາຍເຂົ້າໄປ ໃນເວລາຫາຍໃຈອອກນັ້ນປອດຈະຫົດຕົວເຕັມທີ່ ແລ້ວລະບາຍກາກບອນໃນປະລິມານຫຼາຍອອກມາ ຫາກກາກບອນທີ່ຄ້າງໃນຮ່າງກາຍມີປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ການຫາວກໍຈະເກີດຂຶ້ນຊໍ້າສອງນັ້ນເອງ.

ສາເຫດຂອງການຫາວ

ການເມື່ອຍຈາກກິດຈະກໍາຕ່າງໆມາໝົດມື້ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍມັກຈະຫາວ ຫຼືກໍເກີດອາການເບື່ອໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເພາະການທີ່ເຮົາເຮັດກິດຈະກິດຕ່າງໆໝົດມື້ນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານໄປໃນປະລິມານຫຼາຍ ກາກບອນທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຍ່ອມຫຼາຍເປັນເງົາຕາມໂຕ ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດພາວະສົມດຸນທາງເຄມີ ທີ່ຈິງເຮົາກໍຕ້ອງດູດອອກຊີເຈນປະລິມານຫຼາຍຈຶ່ງຈະສົມເຫດສົມຜົນ ແຕ່ຄວາມຈຸຂອງປອດໃນຮ່າງກາຍເຮົາມີຂະໜາດຈໍາກັດ ການຫາຍໃຈຂອງເຮົາແຕ່ລະຄັ້ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຖ່າຍກາກບອນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ອອກໝົດ ກາກບອນທີ່ຢູ່ໃນຕົວເຮົາຍ່ອມທັບຖົມຄ້າງໄວ້ອັນເປັນການກະທົບກະເທືອນຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃນ ເຮັດໃຫ້ເຮັດເກີດຄວາມຮູ້ສຶກອຶດອັດໃນເວລາດຽວກັນນີ້ຮ່າງກາຍກໍຈະຕອບສະໜອງ ດ້ວຍການອ້າປາກຫາວ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ຕົວເອງຕື່ນຕົວ ແລະເພື່ອເປັນການສຸບລົມຫາຍໃຈເພື່ອຮັບອອກຊີເຈນໄດ້ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຂັບແກ໊ສກາກບອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

ການຫາວເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນທຸກເພດທຸກໄວ ແຕ່ມັນຈະເປັນເລື່ອງບໍ່ປົກກະຕິ ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດ ຫຼືເກີດຂຶ້ນຖີ່ຈົນເກີນໄປ ທາງທີ່ດີ ຄວນປຶກສາຜູ້ຮູ້ ຫຼືໄປພົບໝໍ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຕົນເອງກັນໄວ້ດີກວ່າແກ້.