ຫົວໜ້າຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

0
1686

ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016 ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານກາເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ 05 ປີ 2011-2016. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົກ 2015 – 2016 ແລະ ທິດທາງ 05 ປີ 2016-2020, ແຜນການປະຈຳປີ 2017 ຂອງອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສູດ, ໃນນັ້ນ ວຽກງານທີ່ຜົນເດັ່ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ, ມີຫຼັກໝັ້ນ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນການນຳພາຂອງພັກ, ໂດຍການຝຶກອົບຮົມດ້ານວຽກງານແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ, ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຍົກສູງການປະຕິບັດກົດໝາຍ ສູ້ຊົນຄົ້ນຄ້ວາຕັດສິນຄະດີໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທຳ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.
ໃນນັ້ນ ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍັງເປັນຈຸດອ່ອນ ກໍ່ຄື : ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ດ້ານຄວາມຮູ້ຍັງຈຳກັດບໍ່ທັນພຽງພໍກັບໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ, ການແກ້ໄຂຄະດີຍັງຊັກຊ້າ, ບໍ່ເປັນໄປຕາມຂະບວນການຍຸດຕິທຳ ແລະ ພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸເຕັກນິກຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງລະບົບໄອຍະການໃຫ້ເປັນລະບົບສູງສຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານວຽກງານ ກໍ່ຄືດ້ານບຸກຄະລາກອນ ຕ້ອງຍົກສູງດ້ານ ຄວາມຮູ້ຂອງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້, ຈະປັບປຸງໂຄງສ້າງການ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂະບວນ ການຍຸດຕິທຳ, ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ, ໂປ່ງໃສ, ທັນເວ ລາ, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືກັບສາກົນໃຫ້ມີຄວາມກ້ວາງຂວາງ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ ບຸກທະລຸທັງ 04 ດ້ານໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ໃຫ້ເປັນທີ່ເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນ.