ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ປະຈຳວັນທີື 27 ຕຸລາ 2016

0
1859

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາວສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ໃນວັນພະຫັດນີ້, ຫຼຸດລົງ 8.18 ຈຸດ ມາປິດທີ່ 987.03 ຈຸດ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ 8,900 ຮຸ້ນ. ຮຸ້ນ EDL-Gen ປິດຫຼຸດລົງ 50 ກີບ ທີ່ 4,850 ກີບ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້-ຂາຍ 8,900 ຮຸ້ນ ແລະຮຸ້ນອື່ນໆ ແມ່ນບໍ່ມີການຊື້ຂາຍ ເຊິ່ງ BCEL ປິດທີ່ 5,200 ກີບ, LWPC ປິດທີ່ 6,100 ກີບ, PTL ປິດທີ່ 2,300 ກີບ ແລະ SVN ປິດທີ່ 3,000 ກີບ